SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
najema otroškega globokega vozička Amatim Miloš Drnovšek s.p.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen in obseg SPP)

1. člen
(namen in obseg SPP)
1.1. Splošni pogoji poslovanja najema otroškega vozička Amatim Miloš Drnovšek s.p.so sestavni del pogodbe o najemu otroškega vozička v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p. Izvedeno naročilo na naročilu hkrati pomeni izrecno izjavo obeh pogodbenih strank, da sta v celoti seznanjeni z vsebino teh SPP in jih v celoti sprejemata.

1.2. Ti splošni pogoji urejajo pogodbena razmerja med najemnikom otroškega vozička in Amatim Miloš Drnovšek s.p. ter se z njimi določajo pogoji poslovanja.

2. člen (pojmi)

2.1. Pojmi določeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:
a) »SPP« pomeni splošne pogoje poslovanja najema otroškega globokega vozička v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p.;
b) »najemnik« je fizična ali pravna oseba, ki naroči z izvedbo naročila o najemu z tem sklene z Amatim Miloš Drnovšek s.p. pogodbo o najemu otroškega globokega vozička;
c) »Amatim Miloš Drnovšek s.p.« je samostojni podjetnik za opravljanje storitev kupcem Otroška trgovina Miška in drugim naročnikom in je najemodajalec;
d) »otroški voziček« je otroški globoki voziček v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p., ki se oddaja v najem strankam
e) »spletno naročilo o najemu« je pogodba o najemu otroškega vozička Amatim Miloš Drnovšek s.p., ki jo skleneta Amatim Miloš Drnovšek s.p.. in najemnik
f) »zapisnik o stanju otroškega vozička« je zapisnik v katerem Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik ugotovita stanje otroškega vozička ob prevzemu in vrnitvi.

3. člen (predmet najema)

3.1. Predmet najema skladno s SPP je otroški globoki voziček konstrukcija z kolesi ter z pripadajočimi komponentami globoka košara, športni del, avtosedež lupinica 0-13 kg, prevleka za košaro, prevleka za noge za športni del, prevleka za noge za lupinico v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p., ki je podrobneje določen v pogodbi o najemu.

4. člen (trajanje najema)

4.1. Najemnik in Amatim Miloš Drnovšek s.p. se s pogodbo (spletnem naročilu) o najemu dogovorita o času trajanja najema.

4.2. Sestavni del pogodbe o najemu je zapisnik o stanju otroškega vozička, v katerem Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik ugotovita stanje otroškega vozička ob prevzemu in ob vrnitvi.

4.3. Najem je možen najmanj do 1 meseca in največ za do 6 mesecev. Najem se podaljšuje s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

II. PRAVILA UPORABE

5. člen (obveznosti najemnika)

5.1. Najemnik je dolžan pri uporabi najetega otroškega vozička ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

5.2. Najemnik je dolžan vsako večjo tehnično napako, morebitno prometno nesrečo, poškodbo ali odtujitev otroškega vozička nemudoma sporočiti Amatim Miloš Drnovšek s.p.in ravnati v skladu z navodili Amatim Miloš Drnovšek s.p.

5.3. V primeru udeležbe otroškega vozička v prometni nesreči, je najemnik dolžan nemudoma, najkasneje pa naslednji delovni dan po nesreči obvestiti Amatim Miloš Drnovšek s.p. o primeru. Najemnik je dolžan opisati dejstvo oz. okoliščino v kateri je bil voziček udeležen skupaj z dodatno dokumentacijo, ki izkazuje okoliščine nesreče (policijski zapisnik, evropsko poročilo o prometni nesreči, poročile zavarovalnice,…).

5.4. Najemnik z vračilom otroškega vozička izjavlja, da slednji ni bil udeležen v prometni nesreči oziroma, da je v primeru nesreče Amatim Miloš Drnovšek s.p. posredoval vse zahtevane podatke skladno s podčlenom 5.3. teh SPP.

5.5. V kolikor je bil otroški voziček udeležen v prometni nesreči in je to izkazano z okoliščinami iz podčlena 5.3. SPP, Amatim Miloš Drnovšek s.p. v roku 10 delovnih dni zagotovi nadomestni otroški voziček iste kategorije, pri čemer z nadomestitvijo vozička ni izključena odgovornost najemnika za poškodbe prvotnega vozička skladno s podčlenom 5.8. SPP

5.6. V kolikor najemnik ravna v nasprotju z določilom člena 5.2. SPP je najemnik Amatim Milošu Drnovšku s.p.odškodninsko odgovoren za morebitno škodo zaradi opustitve svojih obveznosti po SPP.

5.7. Najemnik je dolžan otroški voziček uporabljati kot dober gospodar, skladno s pogodbo in SPP ter skladno z namenom stvari in po končanem najemu Amatim Miloš Drnovšek s.p. predati otroški voziček v takšnem stanju, kot ga je prevzel. Stanje otroškega vozička ob prevzemu in vrnitvi najemnik in Amatim Miloš Drnovšek s.p. ugotovita z zapisnikom o stanju otroškega vozička.

5.8. Najemnik je najemodajalcu odgovoren:
– za poškodbe na zunanjem in notranjem delu otroškega vozička, ogrodju,koles ter vso pripadajočo opremo ki jo je najemnik prevzel.
– za poškodbe prevleke otroškega vozička
za poškodbe varnostnega pasu otroškega vozička,ki niso posledica normalne rabe otroškega vozička skladno s Pogodbo o najemu in SPP.
Najemnik je dolžan povrniti škodo zaradi poškodbe otroškega vozička tudi v primeru, da so poškodbe otroškega vozička nastale v prometni nesreči za katero najemnik ni odgovoren.

V primeru poškodb otroškega vozička, ki ob pregledu niso bile vidne in se ugotovijo naknadno, si Amatim Miloš Drnovšek s.p. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, za katero najemnik odgovarja. V tem primeru Amatim Miloš Drnovšek s.p. najemniku izstavi račun v višini ugotovljene škode ali zmanjša vrednost vračila kavcije oz. v primeru, da otroškega vozička ni več mogoče popraviti na način, da bi ga bilo še mogoče varno uporabljati najemniku zaračuna strošek v višini priporočene maloprodajne cene opreme.

Pri prevzemu otroškega vozička je potrebno ob podpisu pogodbe položiti tudi kavcijo (varščino) za morebitno nastalo škodo najemodajalcu. Znesek varščine znaša 250 eur (z besedo dvesto pedeset evrov). O plačilu varščine se najemniku izda potrdilo, ki je sestavni del pogodbe. Varščina je namenjena pokrivanju morebitne škode, nastale iz tega pogodbenega razmerja za katero odgovarja najemnik ter pokrivanju stroška čiščenja v znesku 50,00 EUR, v kolikor je otroški voziček vrnjen neočiščen. Če je otroški voziček vrnjen v brezhibnem stanju, se varščina povrne najemniku v gotovini ob vrnitvi otroškega vozička. Ali se mu vrne na na tekoči račun z zmanjšano vrednostjo za strošek transakcije.

V primeru neočiščenega otroškega vozička, se zaračuna čiščenje v znesku 50,00 EUR (z besedo: petdeset EUR). Najemnik s podpisom teh SPP izrecno izjavlja, da se v primeru vrnitve neočiščenega otroškega vozička čiščenje poračuna tako, da se znesek 50,00 EUR odbije od dane varščine.

Najemnik je dolžan ravnati z otroškim vozičkom po navodilih proizvajalca otroškega vozička, ki so priloženi in predani ob najemu otroškega vozička. Čiščene vozička je po navodilih proizvajalca na etiketi prevleke ali na samem navodilu.

Uporabnik je dolžan z izposojenim izdelkom ravnati pazljivo ter skrbeti zanj kot dober gospodar, kar predvsem pomeni:
1. da bo opremo uporabljal izključno za namene določene v navodilih za uporabo ter skladno s Pogodbo o najemu in SPP in v skladu z navodili za uporabo,
2. da poskrbi, da bo vrnjen izdelek čist, brez vidnih sledov umazanije,
3. da bo otroški voziček vrnil nepoškodovan z osebno dostavo v original embalaži kot je prejel izdelek pod pogoji, da je izdelek V USTREZNI EMBALAŽI.
V primeru, da bo vrnjen izdelek umazan ali poškodovan do te mere, da ga ne bo več možno očistiti ali varno uporabljati, se šteje za poškodovanega oz. uničenega. V tem primeru izvajalec zaračuna stroške v višini priporočene maloprodajne cene opreme.

V kolikor najemnik po izteku najemnega razmerja ne vrne otroškega vozička in ga najemodajalec pisno opozori na kršitev, najemnik pa kljub opominu otroškega vozička ne vrne, je najemodajalec upravičen do pogodbene kazni v višini priporočene maloprodajne cene izdelka.

5.7. Proces naročanja poteka preko spletnega obrazca naročila na spletni strani https://lorelli.si/index.php/sl-SI/izposoja-opreme, osebno na naslovu Amatim Miloš Drnovšek s.p., Rožna ulica 9. 8210 Trebnje.

5.8. Stranka se identificira z osebnim dokumentom ali izkazom transakcije na trr. Podatki na dokumentu se morajo ujemati s podatki navedenimi na naročilu (pogodbi) o najemu.

5.9. Najemnik daje Amatim Miloš Drnovšek s.p. izrecno soglasje za uporabo zgoraj navedenih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

6. člen (cena najema)

6.1. Višina najemnine za najem otroškega vozička je določena na spletni strani in v Ceniku, ki predstavlja prilogo št. 1 teh SPP.

6.2. Za plačilo najemnine Amatim Miloš Drnovšek s.p.izda najemniku račun neposredno ob sklenitvi pogodbe o najemu. V kolikor je najemnik fizična oseba mora račun poravnati neposredno ob izdaji računa ali predhodno plačilo na trr.

6.3. V primeru zamude s plačilom je najemnik dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.

6.4. Varščina se položi  ob sklenitvi pogodbe o najemu otroškega vozička, za kar se stranki izda potrdilo o plačilu, ki je sestavni del pogodbe o najemu.

7. člen (obveznosti Amatim Miloš Drnovšek s.p..)

7.1. Amatim Miloš Drnovšek s.p.je dolžan:
– predati najemniku otroški voziček,
– seznaniti najemnika s pogoji najema v pisni obliki ali z pogoji najema, ki so objavljeni na spletni strani trgovine
– Amatim Miloš Drnovšek s.p.bo naročen otroški voziček pripravil za oddajo v najem. Najemnik bo o možnem datumu prevzema obveščen po telefonu na telefonsko številko ali po e-pošti, navedeno v spletnem obrazcu za naročilo otroškega vozička.

8. člen (pogodba o najemu)

8.1. Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik skleneta pogodbo o najemu otroškega vozička, ki vsebuje:
– podatke o najemniku (ime in priimek, naslov, tel. številka);
– dogovor o času trajanja najema;
– natančno opredelitev otroškega vozička (znamka, tip, barva)
– zapisnik o stanju otroškega vozička;
– osebne podatke o najemniku otroškega vozička
– določbo, ki napotuje na uporabo SPP.

III. PRENEHANJE POGODBE

9. člen (odpoved najema)

9.1. Najemnik in Amatim Miloš Drnovšek s.p.lahko kadarkoli prekineta pogodbeno razmerje z odpovednim rokom 8 dni (redna odpoved pogodbe)

9.2. Odpoved mora biti podana pisno in odposlana po pošti ali e-pošti na naslov info@babyotroskatrgovinamiska.eu

9.3. Redna ali izredna odpoved pogodbe o najemu se nasprotni stranki vedno vroča zgolj po običajni pošti, in sicer s priporočeno pošiljko na naslov stranke naveden na pogodbi o najemu. V kolikor pogodbena stranka na tem naslovu pošte ne prevzame in ne sporoči drugega naslova za vročanje, se šteje odpoved za vročeno s potekom 16 (šestnajst) dnevnega roka od dneva oddaje pošiljke na pošto.

IV. REŠEVANJE SPOROV

10. člen (reševanje sporov)

10.1. Morebitne spore, ki izvirajo iz pravnega razmerja po pogodbi o najemu oz. teh SPP, bosta Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Trebnjem.

V. DRUGE DOLOČBE

11. člen (protikorupcijska klavzula)

11.1. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični, če kdo v imenu ali na račun pogodbene stranke zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
– pridobitev posla,
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki, pogodbeni stranki ali njenemu zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku.

11.2. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični tudi v primeru poskusa kateregakoli ravnanja iz prejšnjega odstavka.

11.3. V kolikor se splošni pogoji in pogodba o najemu še niso pričeli uporabljati in je bilo storjeno katerokoli ravnanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se šteje, da splošni pogoji in pogodba o najemu niso bili sklenjeni.

12. člen (pisna oblika komunikacije)

12.1. Za pisno obliko komunikacije v zvezi s temi SPP in v zvezi s pogodbo o najemu se šteje vsako sporočilo z vsemi priponkami oziroma priloženimi dokumenti, ki je med pogodbenima strankama poslano oziroma prejeto s priporočeno pošiljko preko običajne pošte .

Za datum prejema se šteje datum dviga priporočene pošiljke.

VI. KONČNE DOLOČBE

13. člen (veljavnost in spremembe SPP)

13.1. SPP začnejo veljati dne 1.1.2018 in veljajo za nedoločen čas. Amatim Miloš Drnovšek s.p. lahko kadarkoli dopolni ali spremeni SPP, pri čemer vedno veljajo dopolnjeni in/ali spremenjeni splošni pogoji, ki jih Amatim Miloš Drnovšek s.p.objavi na spletni strani Otroška trgovina Miška www.babyotroskatrgovinamiska.eu, kjer so vsem javno dostopni. Spremembe in dopolnitve SPP začnejo veljati z dnem navedenim na SPP.

13.2. Spremenjeni ali dopolnjeni SPP začnejo veljati z dnem navedenim v spremembah in/ali dopolnitvah SPP.

Trebnje, dne 1.1. 2018

Miloš Drnovšek
Direktor Amatim Miloš Drnovšek s.p.